پشت پرده خروج حقیقی های عمده از سهام تلیسه چیست؟


بازار، گروه بورس: در حال که شرکت کشاورزی و دامپروری تلیسه نمونه با نماد تلیسه در سه ماهه امسال به ازای هر سهم حدود 5 تومان سود ساخته، معاملات عجیبی در این نماد در حال اتفاق افتادن است و یک حقیقی دارای سهام عده در حال خروج از این نماد هست، آنهم در شرایطی که بازار و این نماد اصلاح داشته است.

نماد تلیسه در سه ماهه امسال بیش از میانگین فصلی سال گذشته به ازای هر سهم سود ساخته است، به طوری که در مجمع سال گذشته این نماد به ازای هر سهم تنها 14 تومان سود ساخته بود و حالا روند معاملات سهامداران عمده این نماد نشان می دهد که عرضه های سنگینی از سوی حقیقی های بزرگ این نماد در حال رخ دادن است و این احتمالا یک بازی بین حقوقی و سایر سهامداران عمده این نماد باشد تا در ادامه مسیر روندی نزولی در نماد تلیسه، سهامداران خرد را مجبور به عرضه سهام خود کنند.

پشت پرده خروج حقیقی های عمده از سهام تلیسه چیست؟


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64977539/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند