پرمعامله ترین نماد بازار دیروز کدام بود؟

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302775651905536/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند