وضعیت HTTP 400 – درخواست بد

تایپ کنید گزارش استثنا

شرح سرور نمی تواند یا نمی تواند درخواست را پردازش کند به دلیل چیزی که تصور می شود یک خطای مشتری است (به عنوان مثال، نحو درخواست نادرست، کادربندی پیام درخواست نامعتبر، یا مسیریابی درخواست فریبنده).

وضعیت HTTP 400 – درخواست بد


java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in the request target [/news/454959/0xda0x860xd80xb10xd80xa7-0xda0xa90xd90x880xda0x86-0xd90x850xd80xb30xd80xaa0xd80xa70xd80xac0xd80xb10xd90x870xd80xa7-0xd80xa80xd90x87-0xd80xad0xd90x880xd90x850xd90x87-0xd90xbe0xd80xb10xd80xb10xd90x860xda0xaf-0xd80xaa0xd80xb1-0xd80xb40xd80xaf]. The valid characters are defined in RFC 7230 and RFC 3986 org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseRequestLine(Http11InputBuffer.java:499) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:260) org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868) org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1589) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

توجه داشته باشید ردیابی کامل پشته علت اصلی در گزارش‌های سرور موجود است.


آپاچی تامکت/9.0.37


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64317280/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D8%9F

پیام نویسه نامعتبر در هدف درخواست یافت شد [/news/454959/0xda0x860xd80xb10xd80xa7-0xda0xa90xd90x880xda0x86-0xd90x850xd80xb30xd80xaa0xd80xa70xd80xac0xd80xb10xd90x870xd80xa7-0xd80xa80xd90x87-0xd80xad0xd90x880xd90x850xd90x87-0xd90xbe0xd80xb10xd80xb10xd90x860xda0xaf-0xd80xaa0xd80xb1-0xd80xb40xd80xaf]. کاراکترهای معتبر در RFC 7230 و RFC 3986 تعریف شده اند

استثنا

توسط دکتر ژند

دکتر ژند