واریزی بزرگ به جیب این بازنشستگان / ماجرا چیست؟

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020406768478535680/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند