نقش هدایتگری نقدینگی در دو نهاد بانک و بورس  | بازارهای مالی


بازارهای مالی در جهان بر دو پایه استوار است، یکی بر اساس پایه پولی، دوم بر اساس اوراق بهادار؛ یعنی در این نظام ها یا بازار پول محوریت دارد و یا بازار سرمایه در مبادلات نقش اصلی را ایفا می کند.

در ادبیات اقتصادی موجود بانک به منزله نماد بازار پول و بورس به منزله نماد بازار سرمایه معرفی می شود.

لذا شناخت بازار پول بدون شناخت بانک و سازوکار حاکم بر آن ناممکن به نظر می رسد، شناخت بازار سرمایه نیز بدون شناخت بازار بورس، امکان پذیر نخواهد بود.

جدا از این تعاریف بنیادین، نقش نهادهای اقتصادی بانک و بورس در مدیریت نقدینگی بویژه نقدینگی سرگردان، نقش بسزایی دارند.

سرمایه گذاری های خرد و کلانی که می توانند در این دو بخش و با استفاده از ابزارهای موجود تبدیل به ارزش افزوده مورد دلخواه سرمایه گذارن شوند.

در این مبحث به دنبال قابلیت جداگانه بانک و یا بورس نیستیم بلکه در نظر داریم بررسی کنیم این دو نهاد مالی تا چه میزان می توانند با همپوشانی نقدینگی کشور را در خودشان به ارزش افزوده تبدیل کنند که وضعیت برنده برنده را برای خود و سرمایه گذاران به بار آورند.

در واقع نقش و کارکرد نظام بانکی در توسعه و پیشرفت اقتصاد جهان در زمینه های مختلف از جمله تأمین منابع مالی بنگاه ها وسرمایه گذاران، رونق مبادلات تجاری و کمک در اجرای سیاست های پولی و م


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011021806658985984/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%C2%A0

توسط دکتر ژند

دکتر ژند