منطقه مجاز توجه بانک مرکزی به نوسانات سهام

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65163890/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند