عملکرد مطلوب میان دوره ای شرکت های خودروییکارشناس بازار سرمایه با بیان عملکرد میان دوره ای شرکت های بورسی، برخی از این شرکت ها را مطلوب و برخی را نامطلوب ارزیابی کرد. –
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66546159/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند