شبیخون شورای رقابت به مونتاژکاران

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020146493081733120/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند