روش تفکیک حساب های شخصی و تجاری تغییر کرد؟ | امسال هیچ حکم

– احسان خاندوزی گفت: مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست های جدی رییس جمهور بود در حال پیگیری است؛ کارگروه ویژه ای از وزارت اقتصاد و وزارت صمت تشکیل شده تا این اتفاق راهبردی به نحوی انجام شود که بهترین اثر و بهره وری را در صنعت خودرو را شاهد باشیم.

وی گفت: در قالب همین چارچوب تا به حال دو موضوع تنظیم گری در صنعت خودرو در سالهای آینده و چاره سازی برای قیمت های دستوری در صنع


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65100033/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F

امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب های شخصی و تجاری تکیه بر خود اظهاری است.

خاندوزی تاکید کرد: این خصوصی سازی باید به عنوان اولین گام مهم خصوصی سازی های دولت سیزدهم کارنامه موفق، قابل قبول و درخشانی در حوزه صنعت خودروسازی در سال های آینده داشته باشد.

وی ادامه داد: حتما این چارچوب مشترک را در معرض اظهار نظر صاحبنظران این حوزه قرار خواهیم داد چرا که دولت قصد شانه خالی کردن از مسئولیت یا کسب درآمد ندارد و به دنبال ارائه کارنامه موفق در صنعت خودرو سازی در سالهای آینده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: رویکرد دولت سیزدهم در خصوصی سازی نگاه کسب درآمدی و بی توجهی به تبعات و آینده بنگاه واگذار شده و اتفاقات آن صنعت نیست، لذا با دقت و تامل، چارچوبی بین وزارت اقتصاد و وزارت صمت در حال جمع بندی است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند