درخشش کارگزاران ایرانی در لیگ قهرمانان فیاس/ مفید در صدر ایستاد

منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66186012/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B3%2F-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند