توقف رقابت بین نظام بانکی با بازار سرمایهیک کارشناس بازار سرمایه، مهمترین کمک نظام بانکی به بازار سرمایه را توقف رقابت با این بازار برشمرد. –
منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64530426/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند