تغییری در وضع مالی غگلستا ایجاد نشده است

منبع خبر: مدار اقتصادی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020115911716724736/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%BA%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند