تزریق ماهانه منابع جدید به بورس با صندوق های بازنشستگی تکمیلی

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020318383876423680/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند