تاثیر کاهش نرخ بهره بین بانکی بر بازار سرمایه | با تصمیم


با تصمیم بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی با 0/18 درصد کاهش، به دامنه 21/13 درصد رسید.

اما ایا بانک مرکزی به روند کاهش تا رسیدن به سقف تعیین شده در این شورا پول و اعتبار – یعنی 20 درصد ادامه خواهد داد یا خیر؟ –
کلید واژه ها: بانک مرکزی – بانک – نرخ بهره – کاهش – درصد – بازار سرمایه – پول و اعتبار – مرکزی – بانکی – بهره – سرمایه – اعتبار – تصمیم – دامنه – بازار – ادامه – روند – شورا


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64586476/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند