تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216623070023680/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند