بورس تشکل صنفی با افراد محدود نیست| بازار نیاز به اجماع برای بازگشت به دوران رونق دارد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65422938/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%26%23124%3B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند