بازگشت آرامش به بازارهای جهانی


بورسان: بازارهای جهانی در هفته و حتی ماه گذشته شرایط بهتری را سپری کردند و شاهد بازگشت تعادل به بازارها هستیم.
با وجود ریسک‌‌های موجود و سایه رکود جهانی، بازارهای سهام پیشرفته در حال بازیابی خود هستند؛ این موضوع حاکی از آن است بازارها از ریزش خسته شده و شرایط قابل کنترل شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تورم موجود در جهان بر دو پایه انرژی و مواد غذایی استوار است و هردوی این موارد به جنگ اوکراین وابسته است، از آنجایی که بازارهای جهانی این موضوع را موقتی می‌دانند احتمال ریزش‌های سنگین و بازگشت به کف‌های قبلی کاهش یافته است.

در برنامه شمارش معکوس امروز همراه با حسین شیبانی، کارشناس بازارهای مالی بین‌الملل به بررسی آخرین تحولات بازارهای جهانی پرداختیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64553030/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند