اُفت ۳۷۷ واحدی شاخص کل

اُفت ۳۷۷ واحدی شاخص کل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65736357/%D8%A7%D9%8F%D9%81%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%A9%D9%84

سه شنبه (ا آذر) شاخص کل بورس با اُفت ۳۷۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۲۰ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۶۱ واحدی در پله ۴۰۴ هزار و ۵۳۲ ایستاد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند