افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در فصل بعدی/ دولت به جای ساخت مسکن به مردم زمین دهد

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65556184/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C%2F-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند