استخدام کارشناس ارشد فروش برای شرکت کارگزاری مفید در تبریز
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65208171/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2