اختصاص خودکار صندوق قابل معامله به متولدان 1401 امکان ندارد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020321840974258176/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند