اخبار مهم کدال دوشنبه 27 تیر 1401 | دوشنبه 27 تیر 1401 اطلاعیه های

20 با مراجعه به هر یک از شعب بانک تجارت و با ارائه کارت ملی و کد بورسی پرداخت می گردد.

96 درصد می باشد که از تاریخ 1401.

سود ناخالص با افزایش 82 درصدی 1,454,797 میلیون ریال می باشد.

29 بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی سجامی در تاریخ 1401.

3.

4.

20 با ارسال اصل درخواست کتبی و اعلام شماره حساب بانکی پرداخت خواهد شد.

کلیه سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها و سهامداران حقوقی که دارای سهام به میزان بیشتر از 10% می باشند، از تاریخ 1401.

6.

1 از طریق سامانه سجام واریز خواهد شد.

26 شفاف سازی انجام می شود.

عملکرد 3 ماهه فروسیل شرکت فروسیل در 3 ماه منتهی به 1401.

12.

5.

29 بدین صورت است که: سود کلیه سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها که دارای سهام با میزان کمتر از 10% می باشند، از تاریخ 1401.

9 می باشد.

1.

7.

30 واریز خواهد شد.

3.

8.

5.

4.

25 با اتحادیه نانوایان شهرستان کرج مقرر گردید کرایه حمل آرد یارانه ای نوع 1 و 2 کرج به میزان 45 درصد از مبلغ 45,000 ریال به 65,000 ریال افزایش یابد.

دوشنبه 27 تیر 1401 اطلاعیه های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه ها خواهیم پرداخت.

میزان حمل شرکت در ماه از این محل در کرج، حدود 300,000 کیسه می باشد.

سود سهامداران حقوقی بر اساس نقدینگی شرکت ظرف مهلت قانونی از طریق سامانه سجام واریز خواهد شد.

دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خریخت افزایش نرخ محصولات ارسالی از شرکت خریخت به شرکت ایدم 33.

29 بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی و صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردان ها از تاریخ 1401.

31 سود خالص هر سهم 50 ریال که نسبت به مدت مشابه 85 درصد افزایش یافته است.

8.

12.

1 لغایت 1401.

4.

954 میلیون ریال از تاریخ 1401.

سود صندوق ها و سبد های سرمایه گذاری از تاریخ 1401.

پرداخت سود نقدی فتوسا برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام شرکت فتوسا منتهی به سال مالی 1400.

سود خالص این شرکت به 21,460 میلیون ریال رسید.

اثرات مالی و سود و زیانی گزارش مذبور شامل افزایش مبلغ فروش و نیز افزایش درآمد عملیاتی به مبلغ 80.

7.

8.

لازم به ذکر است تاریخ اعمال نرخ 1401.

سود ناخالص با افزایش 109 درصدی 319,160 میلیون ریال می باشد.

عملکرد 3 ماهه خراسان شرکت خراسان در 3 ماه منتهی به 1401.

1 لازم الجرا بوده است.

31 سود خالص هر سهم 407 ریال که نسبت به مدت مشابه 57 درصد افزایش یافته است.

4.

1 لغایت 1401.

27 با ارسال تصویر شناسنامه و کارت ملی و اعلام کد سهامداری و اعلام شماره حساب کامل بانکی به شماره فکس شرکت، به شماره حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

– پرداخت سود نقدی فایرا برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام شرکت فایرا منتهی به سال مالی 1400.

3.

کلید واژه ها: سامانه سجام – تاریخ – سهامداران – افزایش – پرداخت – شرکت – برنامه زمانبندی – سهامداران حقیقی – اطلاعیه – محصولات – دوشنبه – سهام – سامانه – افزایش درآمد – سرمایه گذاری – ارائه خدمات – افزایش نرخ – فروش – نقدی – سبدگردان – مالی – سجام – مبلغ – نامه – درصد – اطلاعات – عملیاتی – میلیون – برنامه – استناد


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64416412/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1

عملکرد 3 ماهه بزاگرس شرکت بزاگرس در 3 ماه منتهی به 1401.

25 می باشد.

سود خالص این شرکت به 1,200,465 میلیون ریال رسید.

30 سود واریز می گردد.

اطلاعات با اهمیت وبملت در خصوص انتقال سهام تملیک شده از دولت به هلدینگ گروه مالی ملت در تاریخ 1401.

سود ناخالص با کاهش 62 درصدی 723,492 میلیون ریال می باشد.

25 مدیریت شعبه کرج شرکت حفارس، توافق انجام شده مورخ 1401.

6.

29 بدین صورت است که: سود سهامداران حقیقی سجامی از تاریخ 1401.

1 لغایت 1401.

سود خالص این شرکت به 1,221,077 میلیون ریال رسید.

پرداخت سود نقدی شفارس برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام شرکت شفارس منتهی به سال مالی 1400.

کلیه سهامداران حقوقی، که دارای سهام به میزان کمتر از 10% می باشند، از تاریخ 1401.

سود ناخالص با کاهش 82 درصدی 207,854 میلیون ریال می باشد.

عملکرد 3 ماهه شصفها شرکت شصفها در 3 ماه منتهی به 1401.

27 از طریق سامانه سجام واریز خواهد شد.

سود خالص این شرکت به 300,797 میلیون ریال رسید.

1.

31 سود خالص هر سهم 1,501 ریال که نسبت به مدت مشابه 466 درصد افزایش یافته است.

1 از طریق سامانه سجام و نیز سود سهامداران حقوقی از تاریخ 1401.

4 از طریق سامانه سجام و سود غیرسجامی آن ها از تاریخ 1401.

11.

27 از طریق سامانه سجام و نیز سود سهامداران حقوقی سجامی در تاریخ 1401.

سود خالص این شرکت به 12,699,134 میلیون ریال رسید.

اطلاعات با اهمیت حفارس به استناد نامه 109835 مورخ 1401.

12.

31 سود خالص هر سهم 7,095 ریال که نسبت به مدت مشابه 132 درصد افزایش یافته است.

پرداخت سود نقدی زاگرس برنامه زمانبندی پرداخت سود نقدی سهام شرکت زاگرس منتهی به سال مالی 1400.

9.

سود ناخالص با افزایش 98 درصدی 737,268 میلیون ریال می باشد.

سود سهام سهامداران حقوقی غیرسجامی با ارسال درخواست کتبی ایشان به همراه تصویر آخرین روزنامه رسمی و اعلام شماره حساب کامل بانکی به آدرس شرکت، به حساب اعلام شده واریز خواهد شد.

12.

12.

سود خالص این شرکت به 1,072,078 میلیون ریال رسید.

11.

10.

4 از طریق سامانه سجام و سود غیرسجامی آن ها از تاریخ 1401.

با در نظر گرفتن افزایش نرخ حمل، برآورد درآمد ناخالص ماهانه شرکت با نرخ جدید به رقم 19,500 میلیون ریال و در سال 1401 به میزان 156,000 میلیون ریال بر عملکرد شرکت تاثیرگذار بوده، که اثرات مالی آن به صورت کامل در صورت های مالی دوره های آتی ارائه خواهد شد.

1 لغایت 1401.

سهامداران حقیقی غیرسجامی از تاریخ 1401.

3.

سود ناخالص با افزایش 144 درصدی 14,381,932 میلیون ریال می باشد.

8.

3.

31 سود خالص هر سهم 72 ریال می باشد.

11.

30 سود دریافت می نمایند.

3.

عملکرد 12 ماهه قصفها شرکت قصفها در 12 ماه منتهی به 1400.

عملکرد 6 ماهه گنگین شرکت گنگین در 6 ماه منتهی به 1401.

29 سود خالص هر سهم 5,508 ریال که نسبت به مدت مشابه 75 درصد افزایش یافته است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند